Z życia Rady Sołeckiej Wsi Paterek   
 
  Zebranie Wiejskie


Zebranie Wiejskie
Paterek, 2009-02-17
P R O T O K Ó Ł
zebrania wiejskiego
w Paterku.
 
Na wstępie p. Sołtys Zdzisław Sell powitał przybyłych mieszkańców wsi oraz Radnych - p. Halinę Mnichowską, p. Aleksandrę Konieczną, p. Janusza Dąbrowskiego, Z-cę Burmistrza p. Andrzeja Krupińskiego, Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Lecha Barcza, Inspektora Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Jarosława Warmke a także Z-cę Starosty Nakielskiego p. Tomasza Miłowskiego oraz członków Rady Sołeckiej. W trakcie Zebrania przybył także Burmistrz Miasta i Gminy p. Zenon Grzegorek.
 
W zebraniu uczestniczyło 50 osób. Pan Sołtys zaproponował na przewodniczącego Zebrania p. Ewę Coblewską. Ze względu na brak quorum. Zebranie Wiejskie zwołano w terminie późniejszym tj. przesunięto o 15 minut – wówczas w przypadku podejmowania uchwał liczyć się będzie zwykła większość głosów (obecnych na zabraniu). Następnie Pan Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności za ubiegły rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 
Z-ca Burmistrza omówił inwestycje jakie w roku 2009 planuje się na terenie sołectwa Paterek, a są to: dokończenie budowy części dydaktycznej gimnazjum (termin zakończenia przesunięty na maj 2009), kontynuacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej z Nakła do Paterka. Wyjaśnił, że budowa ścieżki pieszo-rowerowej finansowana jest przez Gminę (100 tys. zł), Starostwo (100 tys. zł) oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich (50 tys. zł). Przedstawił także inwestycje które w ubiegłym roku zostały wykonane tj. oświetlenie i budowa kanalizacji przy ulicy Leśnej, uruchomienie sali multimedialnej w WDK w Paterku, wykonano nowy plac zabaw na terenie os. Sobieskiego, trwa budowa boiska oraz wykonano część ogrodzenia przy gimnazjum, wyłoniono wykonawcę na montaż nowego kotła grzewczego dla rozbudowywanego gimnazjum.
 
     p. Aleksandra Konieczna poinformowała uczestników zebrania o przeznaczeniu środków finansowych na budowę ul. Leśnej oraz o złożeniu przez Burmistrza wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych.
 
     Burmistrz Miasta i Gminy Zenon Grzegorek poinformował o działaniach związanych z kontynuacją budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Oznajmił, że uczestniczył w rozmowach z Dyrekcją Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie finansowania ścieżki i budowy ronda w Paterku. Ponadto poinformował o budowie obwodnicy Nakła w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola-Rogoźno.
 
Z pośród uczestników zebrania padło pytanie co z komunikacją nowego ronda z ulicą Cichą. Z-ca Burmistrza p. Andrzej Krupiński wyjaśnił, że ulica Cicha wg koncepcji Zarządu Dróg Wojewódzkich ma być odcięta od ronda – bez możliwości zjazdu. Gmina stoi na stanowisku, że nie można całkowicie zlikwidować zjazd i będzie postulować utworzenie na ul. Cichej ruchu jednokierunkowego. W odpowiedzi na obawy dotyczące dojazdu do nowej zabudowy przy ul. Cichej i Spokojnej wyjaśnił, że istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zakładają obsługę komunikacyjną terenu położonego pomiędzy ulicami Szubińską i Łąkową poprzez sieć dróg wewnętrznych. Dostęp do dróg wewnętrznych odbywać się będzie z ulicy Szubińskiej i Łąkowej.
 
p. Eugeniusz Lepper zapytał co z drogą do pomnika tj. odcinka łączącego z ul. Wyzwolenia. Kiedy będzie wykonane utwardzenie? Wydzielił z własnej działki grunt pod drogę gminną i do dnia dzisiejszego nie dostał odpowiedzi w tej sprawie. Z-ca Burmistrza zobowiązał się do odpowiedzi na piśmie.
 
p. Aleksandra Konieczna zapytała, czy jeśli gmina nie uzyska dofinansowania na budowę ul. Leśnej to czy chociaż w części będzie ona realizowana. Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że będzie można rozpocząć budowę ulicy Leśnej jeszcze w tym roku i jednocześnie ubiegać się o dofinansowanie.
 
Dalej głos zabrał Z-ca Starosty Nakielskiego p. Tomasz Miłowski. W swoim wystąpieniu omówił działania Powiatu na terenie Paterka. Oznajmił o planach remontu nawierzchni ul. Wyzwolenia (do wiaduktu). Zadanie to ze względu na środki finansowe realizowane będzie odcinkami. Stwierdził, że wszystkie drogi powiatowe będą w tej kadencji zmodernizowane. Przedstawił działania Starostwa dotyczące budowy ronda w Paterku - również jest zwolennikiem wjazdu na rondo z ul. Cichej. Według podpisanego porozumienia pomiędzy Starostwem-Gminą i Zarządem Dróg Wojewódzkich budowa ronda ma się rozpocząć w przyszłym roku. Ze swej strony podejmuje działania, aby do rozpoczęcia budowy doszło jeszcze na jesieni tego roku. W dalszej części swojego wystąpienia p. Miłowski omówił wydatki Starostwa na oświatę.
 
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, radna p. Mnichowska wyraziła pełen podziw, że przy tak skromnych środkach finansowych p. Sołtys tak intensywnie i z takim zaangażowaniem udzielał się dla społeczności Paterka. Stwierdziła, że pierwszy raz wysłuchała tak obszernego w działaniach sprawozdania z działalności rady sołeckiej oraz zaprosiła na dożynki i turniej wsi społeczność Paterka oraz prosiła o czynne uczestnictwo Koło Gospodyń Wiejskich
 
W toku dyskusji:
- p. Konieczna przedstawiła Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2009-2013 podkreślając, że Paterek nie jest tu pomijany,
- p. Dąbrowski podkreśla dobrą współpracę z Burmistrzem i Z-cą Burmistrza, wskazał na rosnący problem zagospodarowania terenu (komunikacja, uzbrojenie) pomiędzy ul. Łąkową i Szubińską oraz przedstawił sukcesy LZS Paterek,
- p. Sołtys przedstawił sytuację związaną z zarządzaniem cmentarza, budowę ogrodzenia, wpływy i wydatki związane z zarządzaniem cmentarzem, wyjaśnił wysokie koszty wycinki drzew na cmentarzu ( około 1,2 tys. zł) oraz stwierdził potrzebę remontu dachu kaplicy na cmentarzu.
 
W kolejnej części zebrania poddano pod głosowanie następujące wnioski w sprawie:
1)podjęcia działań zmierzających do usankcjonowania ulicy Cichej jako drogi jednokierunkowej ze zjazdem na nowe rondo oraz podjęcia działań do rozwiązania problemu dojazdu i komunikacji w rejonie ulicy Cichej, Spokojnej i Łąkowej. W głosowaniu tym jedna osoba wstrzymała się od głosu, brak było głosów przeciwnych. Pozostałe głosy były „za”.
2)podjęcia działań zmierzających do przedłużenia chodnika w ciągu ulicy Szubińskiej od cmentarza do końca miejscowości. Za wnioskiem głosowali wszyscy obecni - jednogłośnie.
3)podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemu przejazdu pomiędzy ulicą Spacerową a ul. Wyzwolenia przez działkę będącą własnością p. Żebrak. W głosowaniu tym dwie osoby wstrzymały się od głosu, brak było głosów przeciwnych. Pozostałe głosy były „za”.
4)podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia terenu pod rozbudowę cmentarza. Za wnioskiem głosowali wszyscy obecni - jednogłośnie.
 
W wolnych wnioskach uczestnicy zadali pytania:
- Czy jest planowana budowa nowych kolektorów sanitarnych? Burmistrz Zenon Grzegorek wyjaśnił, że nie ma ponieważ nie wpisano takich inwestycji w Wieloletni Plan Inwestycyjny.
 
- Kiedy będzie wykonane oświetlenie ulicy Łąkowej na wysokości posesji 34a oraz w jakim terminie planowane jest utwardzenie ul. Łąkowej i ulic sąsiednich?
 
- Kiedy będzie wykonane skuteczne odwodnienie ul. Wyzwolenia?
 
- Co ze statutem sołectwa do którego poprawki zgłoszono już rok temu? Kiedy sołectwo będzie mogło założyć konto bankowe? Burmistrz Zenon Grzegorek stwierdził, że na te pytanie odpowie p. Sekretarz Iwona Romińska-Jędrzejczak.
 
Na wymienione pytania p. Sołtys Zdzisław Sell otrzyma pisemną odpowiedź.
 
Wobec braku wniosków i wyczerpaniu punktów zebrania wiejskiego, p. Ewa Coblewska zamknęła zebranie dziękując wszystkim przybyłym.
 
 
 
 
Protokółował
 
Rafał Leppert
Opiekun Zebrania Wiejskiego
w Paterku.
 
 
 

ecoblewska.pl.tlZebranie Wiejskie odbyło się 17 lutego 2009 r. o godz. 18.oo...
Wyraź swoją opinię…
 
Posłuchaj
 
Beata Kozidrak
Pobierz Flash Player aby móc otworzyć odtwarzacz muzyki.
Podziękowanie
 
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować firmie ZNTK "PATEREK" S.A. a przede wszystkim Prezesowi P. Januszowi Giminskiemu. Farmaceutycznemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Analityczno - Handlowemu „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j. Paterek oraz firmie ZELAN z Nakła za okazaną pomoc i wsparcie podczas realizacji projektu zagospodarowania terenu przy WDK Paterek.

 
Kliknij aby zobaczyć oryginalny rozmiar obrazka 

Dodaj stronę do ulubonychZapraszam do głosowania ...


Jak oceniasz dotychczasową naszą pracę na rzecz wsi?
     
     
     
     
Ustaw jako stronę startową
 
Stronę odwiedziło już 55897 odwiedzający


katalog wartosciowych stron internetowych


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja