Z życia Rady Sołeckiej Wsi Paterek   
 
  Protokół z Zebrania Wiejskiego
Paterek, 2010-04-15P R O T O K Ó Ł
zebrania wiejskiego
w Paterku.
 
Na wstępie p. Sołtys Zdzisław Sell powitał przybyłych mieszkańców wsi oraz Radnych – p. Małgorzatę Dybalską, p. Halinę Mnichowską, p. Aleksandrę Konieczną, p. Janusza Dąbrowskiego, Burmistrza p. Zenona Grzegorka, Z-cę Burmistrza p. Andrzeja Krupińskiego, inspektora Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Jarosława Warmke, przedstawiciela Straży Miejskiej p. Marka Kurpika a także Przewodniczącą Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego p. Sylwanę Oczkowską, Starostę Nakielskiego p. Tomasza Miłowskiego, oraz członków Rady Sołeckiej. W trakcie Zebrania przybył także Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „WESTALKA” p. Sławomir Sobczak.
 
W zebraniu uczestniczyło 37 osób. Pan Sołtys zaproponował na przewodniczącego Zebrania p. Ewę Coblewską. Ze względu na brak quorum (lista uczestników zebrania w załączeniu). Zebranie Wiejskie zwołano w terminie późniejszym tj. przesunięto o 30 minut – wówczas w przypadku podejmowania uchwał liczyć się będzie zwykła większość głosów (obecnych na zabraniu).
 
W oczekiwaniu na ponowne zwołanie zebrania obecni mieszkańcy Paterka zadawali pytania:

1) Co dalej z budową chodnika w kierunku cmentarza i na jakim jest to etapie?

Odp. A. Krupiński: „Liczne rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich nie przynoszą rezultatów. Bez szans w roku bieżącym i 2011. Zarząd Dróg Wojewódzkich oczekuje, że gmina wykona odwodnienie tej drogi. W końcu ustalono, że Zarząd wykona jedynie tzw. „bezpieczne przejście”.
 
2) Kiedy będą budowane drogi w rejonie ulicy Spokojnej i Ogrodowej oraz kiedy zostanie rozwiązana komunikacja na tym terenie, w szczególności skomunikowanie z ul. Szubińską.

Odp. A. Krupiński: „Wyznaczenie nowych dróg i komunikacja z ul. Szubińską zależy od woli właścicieli działek, którzy muszą dokonać podziału swoich nieruchomości. Wówczas ich część przejdzie za odszkodowaniem pod drogi publiczne. W innym przypadku, z mocy tzw. „specustawy drogowej” będzie można przejąć grunty za odszkodowaniem bez zgody właścicieli (czego Burmistrz chce uniknąć). Obecnie będą prowadzone prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg (równiarka, tłuczeń).”
 
3) Kiedy będzie kanalizacja w ul. Szubińskiej?
 
Odp. Z. Grzegorek: „Ze względu na duże nakłady inwestycyjne nie będzie możliwości skanalizowania ul. Szubińskiej w najbliższym czasie. W Paterku w ostatnim czasie wybudowano jedne z segmentów szkoły, nowe boisko. Będziemy robić wszystko aby rozpoczęła się budowa nowej remizy strażackiej.”
 
4) Na chodniku pomiędzy Paterkiem a Nakłem często są rozsypane szkła po zbitych butelkach, czy nie można bardziej pilnować porządku?

Odp. M. Kurpik: „Nie było zgłoszenia zakłócania porządku. Sprawa będzie sprawdzona.”
  
   Po upływnie 30 minut, przewodnicząca ponownie otworzyła Zebranie. Poddała pod głosowanie porządek obrad. Wniesiono zmiany do porządku obrad. Zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie (w załączeniu).
 
Dalej kontynuowano zadawanie pytań.
 
5) p. Aleksandra Konieczna przedstawiła problem szerokości przebudowanego chodnika (skrzyżowanie Wyzwolenia-Szubińska) oraz zapytała kiedy będzie dokończony zjazd z drogi wojewódzkiej w ul. Wyzwolenia?
 
6) p. Sylwester Oleś pyta kiedy będzie kontynuowana budowa szkoły, kiedy będzie rondo oraz kontynuacja budowy drogi 241 ?

Odp. T. Miłowski: „Dokończenie zjazdu z drogi wojewódzkiej w ul. Wyzwolenia leży po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich. 16 kwietnia Zarząd Dróg Wojewódzkich składa wniosek o pozwolenia na budowę ronda w Paterku. Planowany termin rozpoczęcia to czerwiec a zakończenia budowy to wrzesień 2010. Możliwe to było dzięki wspólnym staraniom m.in. obecnej p. Sylwany Oczkowskiej. W tym roku będzie też zakończona budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Nakła do Paterka. Możliwe też będzie dokończenie budowy ścieżki do samego Nakła (obecnie kończy się na moście na Noteci) ale po oddaniu modernizowanego odcina drogi nr 241 tj w listopadzie. Odbyło się także spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy bezpiecznego przejścia pomiędzy osiedlem Sobieskiego a szkołą. Dokończenie budowy drogi powiatowej Paterek – Mankowiczki (ul. Wyzwolenia) nastąpi w miesiącach czerwiec-lipiec, możliwe że do wiaduktu kolejowego. Ewentualna zmiana szerokości chodnika na skrzyżowaniu ul. Szubińskiej i Wyzwolenia może nastąpić po listopadzie 2010. Jakiekolwiek zmiany w chwili obecnej mogłyby spowodować cofnięcie dotacji unijnych.
 
Odp. Z. Grzegorek: „Będzie pismo do p. Sylwany Oczkowskiej w sprawie zwężenia chodnika oraz budowy oświetlonego przejścia przy ul. Kcyńskiej. Nie wie, kiedy będzie kontynuowana budowa szkoły, może w przyszłej kadencji.”
 
7) Czy będzie chodnik wokół ronda?

Odp. A. Krupiński: „Będzie.”
 
8) Czy jest możliwość pełnego przejazdu ulicą Spacerową przed rozbudową ronda?
           
Odp. A Krupiński: „To będzie bardzo trudne, bo bark jest zgody p. Żebrak na przejęcie gruntu.”
 
9) Co ze zjazdami w kierunku Nakła ? (lewa strona na trasie Paterek-Nakło)

Odp. Z. Grzegorek: „Zjazdy były najprawdopodobniej nielegalne dlatego nie zostały utwardzone przy przebudowie drogi. Inwestycja jest realizowana przez właściciele drogi tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich i nie mieliśmy na to wpływu.
Odp. A. Krupiński: „Obecnie można wystąpić indywidualnie o budowę zjazdu, ale na własny koszt. Później utrzymanie zjazdu będzie należało do Zarządu Dróg Wojewódzkich.”
Odp. S. Oczkowska: „Jeśli mają to być jedyne zjazdy to popiera budowę takich zjazdów. Można rozważać o wspólnym partycypowaniu w kosztach budowy takich zjazdów. Podejmuje się negocjacji w tej sprawie. Informuje, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni dojdzie do spotkania na którym będzie omawiana m.in. sprawa zjazdów”.
 
10) Co z działką właściciela koni, który zasypał rów melioracyjny?
 
Odp. A. Krupiński: „Będzie udzielona odpowiedź p. Sołtysowi po rozeznaniu sprawy.”
 
   W toku dyskusji p. Sławomir Sobczak omówił sprawę przedszkola w Paterku. Poinformował, że SM „WESTALKA” wypowiedziała gminie umowę dzierżawy. Celem wypowiedzenia umowy, było zmotywowanie władz gminy do podjęcia działań w sprawie uregulowania spraw własnościowych zarówno budynku przedszkola jak i samej nieruchomości. Przedszkole jest wg p. Sobczaka w złym stanie technicznym i wymaga dużych nakładów, a SM „WESTALKA” nie jest w chwili obecnej zainteresowana prowadzeniem przedszkola. Rozważany jest też wariant odsprzedaży przedszkola podmiotowi prywatnemu – przedszkole niepubliczne. Zarówno SM ”WESTALKA” jak i władze gminy są za pozostawieniem przedszkola w Paterku. Burmistrz Zenon Grzegorek stwierdził, że do końca roku sprawy własnościowe będą uregulowane. Prezes SM „WESTALKA” zadeklarował, że na dzień dzisiejszy rozważa przejęcie przedszkola wyłącznie przez Gminę, ale decyzje podjąć może Walne Zgromadzenie Członków SM „WESTALKA”.
 
W dalszej części Zebrania, radna p. Mnichowska omówiła wprowadzenie od przyszłego roku Funduszu Sołeckiego. Dla Sołectwa Paterek będzie to kwota około 21 tys. złotych (w 2011 roku). Aby sołectwu została przyznana taka kwota musi się odbyć kolejne Zebranie Wiejskie na którym uchwalony zostanie szczegółowy preliminarz wydatków. Wyjaśniła także, że raz zatwierdzony preliminarz nie może być już w ciągu roku zmieniany. Poinformowała także, że 13 maja odbędzie się szkolenie dla sołtysów oraz zaprosiła na dożynki i turniej wsi społeczność Paterka oraz prosiła o czynne uczestnictwo Koło Gospodyń Wiejskich.
 
W kolejnej części zebrania Sołtys p. Zdzisław Sell przedstawił zestawienie zrealizowanych i niezrealizowanych działań z roku 2009 oraz przedstawił plany Rady Sołeckiej na rok bieżący.
 
W ponownym wystąpieniu p. Michowska zauważyła zły sta boiska przy zespole szkół i stwierdziła, że jest ono najgorsze w gminie.
 
P. Dąbrowski stwierdził, że należy w trybie pilnym dokończyć ogrodzenie nowej szkoły i podjąć działania zapobiegające degradacji boiska. Jego zdaniem jest to efekt złego lub niewłaściwego nawodnienia i nienależytej pielęgnacji. Stwierdził, że za stan boiska odpowiada dyrektor szkoły, który ma problemy z firmą zajmującą się pielęgnacją boiska.
 
Poddano pod głosowanie następujące wnioski i przyjęto uchwałę Zebrania Wiejskiego w sprawie:

1)   zobowiązania Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do podjęcia działań mających na celu przywrócenie prawidłowego stanu boiska zespołu szkół w Paterku. Za wnioskiem głosowali wszyscy obecni - jednogłośnie. 
 
 
Następnie Pan Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności za ubiegły rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 
Wobec braku wniosków i wyczerpaniu punktów zebrania wiejskiego, p. Coblewska zamknęła zebranie dziękując wszystkim przybyłym.
 

Protokółował
 
Rafał Leppert
Opiekun Zebrania Wiejskiego
w Paterku.ecoblewska.pl.tl 
Wyraź swoją opinię…
 
Posłuchaj
 
Beata Kozidrak
Pobierz Flash Player aby móc otworzyć odtwarzacz muzyki.
Podziękowanie
 
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować firmie ZNTK "PATEREK" S.A. a przede wszystkim Prezesowi P. Januszowi Giminskiemu. Farmaceutycznemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Analityczno - Handlowemu „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j. Paterek oraz firmie ZELAN z Nakła za okazaną pomoc i wsparcie podczas realizacji projektu zagospodarowania terenu przy WDK Paterek.

 
Kliknij aby zobaczyć oryginalny rozmiar obrazka 

Dodaj stronę do ulubonychZapraszam do głosowania ...


Jak oceniasz dotychczasową naszą pracę na rzecz wsi?
     
     
     
     
Ustaw jako stronę startową
 
Stronę odwiedziło już 55897 odwiedzający


katalog wartosciowych stron internetowych


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja