Z życia Rady Sołeckiej Wsi Paterek



   
 
  Ustawa o funduszu sołeckim

 Już od 1 kwietnia 2009 roku gminy będą mogły tworzyć na swoim terenie fundusze sołeckie. 
Na podjęcie decyzji w tej sprawie radni będą mieli czas do 30 czerwca br.


      16 marca prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o funduszu sołeckim, która umożliwia sołectwom pozyskiwanie od gmin środków na realizację inicjatyw lokalnych.
Zgodnie z ustawą, o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego z budżetu gminy będzie decydować każdego roku rada gminy. Stosowaną uchwałę będzie musiała podjąć do 31 marca. Przy czym w tym roku ten termin przedłużono do 30 czerwca.
Gminy, które zdecydują się przeznaczyć środki na inicjatywy lokalne będą musiały podzielić kwoty na poszczególne sołectwa. Będzie się to odbywało w oparciu o specjalny algorytm uwzględniający liczbę mieszkańców sołectwa oraz wskaźnik dochodów bieżących gminy. Z szacunków MSWiA wynika, że średnia wartość funduszu dla jednego sołectwa wyniesie ok. 10,3 tys. zł.
Sołectwa będą mogły wydać te pieniądze na drobne przedsięwzięcia, które mieszczą się w ramach zadań własnych gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Będą je mogły przeznaczyć także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Sołectwo, które otrzymało środki od gminy będzie musiało je wydać do końca roku budżetowego, w przeciwnym razie środki wrócą do budżetu gminy.
Gminy, które przekażą swoim sołectwom pieniądze na lokalne inicjatywy otrzymają z budżetu państwa zwrot części wydatków poniesionych na ten cel. Zwrot obejmie wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy.
30 proc. dostaną gminy, których kwota dochodów bieżących w przeliczeniu na mieszkańca jest mniejsza od średniej kwoty dochodów bieżących gmin w skali kraju. Gminy, których kwota dochodów zmieści się w przedziale od 100 proc. do 120 proc. średniej w skali kraju, otrzymają zwrot w wysokości 20 proc. Wydatków poniesionych na fundusz sołecki. Tam gdzie kwota jest większa od 120 proc. średniej w skali kraju zwrot wyniesie 10 proc. 
Warunkiem przyznania środków będzie złożenie przez sołectwo wniosku do wójta. Dokument uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców trzeba będzie złożyć do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Chodzi o to, aby środki zostały zagwarantowane w budżecie gminy na ten rok, którego dotyczy wniosek.
Informacja pochodzi z Serwisu Samorządowego PAP.


Jak sądzisz, gmina Nakło przydzieli środki finansowe sołectwom?
     
     

Wyraź swoją opinię... serdecznie zapraszam ...


Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu
 
 

USTAWA
z dnia 20 lutego 2009 r. 
o funduszu sołeckim
  
Art. 1.
1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej „funduszem”, do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.
2.   Fundusz nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[1])).
3.   Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 4,są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
4.   Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.[2])).
 
Art. 2.
1.   Wysokość środków przypadających na dane sołectwo wynosi:

,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
F – wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb,
Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określoną na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców, o którym mowa w art. 44a ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, z późn. zm.[3])),
Kb – kwotę bazową - obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2.   Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informację o wysokości środków, o których mowa w ust. 1.
3.   Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
4.   Gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot, w formie dotacji celowej, części wydatków wykonanych w ramach funduszu. Zwrot obejmuje wydatki wykonane w roku poprzedzającym rok budżetowy.
5.   Wydatki wykonane w ramach funduszu podlegają zwrotowi, o którym mowa w ust. 4, w następującej wysokości:
1)   30% wykonanych wydatków – dla gmin, w których b, jest mniejsze od średniego bk w skali kraju,
2)   20% wykonanych wydatków – dla gmin, w których b wynosi od 100% do 120% średniego Kbk w skali kraju,
3) 10% wykonanych wydatków – dla gmin, w których b jest większe od 120% średniego bk w skali kraju,
gdzie bk oznacza – 
średnią kwotę bazową w kraju - obliczaną dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ujętych w rejestrze terytorialnym, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.[4])), według stanu na dzień 1 stycznia roku poprzedzającego rok budżetowy.
6. Średnią kwotę bazową w kraju oblicza się, dzieląc łączną kwotę wykonanych dochodów bieżących gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, przez liczbę mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
7. Podstawę do wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju stanowią wykonane dochody bieżące wykazane za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata w sprawozdaniach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.
8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza na dany rok średnią kwotę bazową w kraju i podaje ją do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb zwrotu części wydatków gmin w ramach funduszu, kierując się potrzebą zapewnienia środków finansowych dla gmin.
 
Art. 3.
1. Rada gminy może zwiększyć środki funduszu ponad wysokość obliczoną na podstawie art. 2 ust. 1.
2. Zwiększona wysokość środków funduszu nie jest wliczana do wydatków wykonanych w ramach funduszu, od których przysługuje częściowy zwrot na podstawie art. 2 ust. 4.
 
Art. 4.
1.   Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.
2.   Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
3.   Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 2 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
4.   W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
5.   Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, informując jednocześnie o tym sołtysa. Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
6.   W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) związany jest rozstrzygnięciem rady gminy w tym zakresie.
7.   Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone zadania nie spełniają wymogów określonych w art. 1 ust. 3.
 
Art. 5.
W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[5])) w art. 7 w ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;”.
 
Art. 6.
W 2009 r. rada gminy podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 1 ust. 1, do dnia 30 czerwca.
 
Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.
 
                                                                                                                      MARSZAŁEK SEJMU
 
  / - / Bronisław Komorowski
[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100.
[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2008 r. Nr 11, 59.
[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.
[4]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.
[5]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.



ecoblewska.pl.tl



Proszę o opinie w powyższym temacie...

 

 


 

Wyraź swoją opinię…
 
Posłuchaj
 
Beata Kozidrak
Pobierz Flash Player aby móc otworzyć odtwarzacz muzyki.
Podziękowanie
 
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować firmie ZNTK "PATEREK" S.A. a przede wszystkim Prezesowi P. Januszowi Giminskiemu. Farmaceutycznemu Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Analityczno - Handlowemu „PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j. Paterek oraz firmie ZELAN z Nakła za okazaną pomoc i wsparcie podczas realizacji projektu zagospodarowania terenu przy WDK Paterek.

 
Kliknij aby zobaczyć oryginalny rozmiar obrazka







 





Dodaj stronę do ulubonych



Zapraszam do głosowania ...


Jak oceniasz dotychczasową naszą pracę na rzecz wsi?
     
     
     
     




Ustaw jako stronę startową
 
Stronę odwiedziło już 56336 odwiedzający


katalog wartosciowych stron internetowych


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja